Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEVERING EN DIENSTVERLENING NL Secure BV

NL Secure BV, ingeschreven Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 27269967 en handelendonder de naam SCOOTSECURE - MOBIELSECURE en WONINGSECURE.

1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die NL Secure BV, hierna te noemen:het bedrijf, sluit voor het leveren van producten, het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden voor haar opdrachtgever, hierna te noemen: de cliŽnt. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door het bedrijf zijn verricht.

1.2. Indien met betrekking tot de te verlenen diensten meerdere overeenkomsten zijn gesloten ten aanzien van een gelijkonderwerp c.q. object, geldt de laatste in dagtekening.

1.3. Het bedrijf is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de van overheidswege gestelde voorschriften en eisen dan wel andere op de dienstverlening betrekking hebbende dwingende voorschriften en eisen.

1.4. De cliŽnt verplicht zich het bedrijf op een goede wijze in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten teverrichten. Daartoe behoort onder meer het bij voortduring verstrekken van voldoende en juiste informatie zoals, maarniet beperkt tot NAW-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers.

1.5. Een overeenkomst tussen de cliŽnt en het bedrijf kan worden gesloten door middels van een daartoe door hetbedrijf op haar website beschikbaar gestelde standaard overeenkomst. Een dergelijke overeenkomst kan uitsluitendworden aangegaan voor leveringen en/of diensten zoals door het bedrijf op haar website zijn bekend gemaakt.

1.6. Overeenkomsten anders dan genoemd onder lid 1.5 worden aangegaan tussen de cliŽnt en het bedrijf onder alsdante bepalen voorwaarden, onverminderd de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

1.7.Indien en voor zover van deze Algemene Voorwaarden danwel de tussen het bedrijf en de cliŽnt geslotenovereenkomst wordt afgeweken, dienen deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen. Debepalingen van deze Algemene Voorwaarden waarvan niet wordt afgeweken, blijven onverkort van toepassing.

1.8. Het bedrijf is gerechtigd de uitvoering van de tussen het bedrijf en de cliŽnt gesloten overeenkomst geheel ofgedeeltelijk onder te brengen bij derden, zonder daarbij overigens afstand te doen van haar verplichtingen enverantwoordelijkheden.

1.9. Het bedrijf is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit een overeenkomst met de cliŽnt over te dragen aan eenderde in verband met overgang van de onderneming. CliŽnt verleent bij voorbaar toestemming voor een zodanigeoverdracht van verplichtingen van het bedrijf.

2. Tarieven

2.1. Voor de door het bedrijf te leveren producten alsmede te verrichten diensten zijn de tarieven van toepassing zoalsdeze door het bedrijf zijn gepubliceerd danwel zoals deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen het bedrijf en de client zijnovereengekomen.

2.2. Indien tijdens de duur van de door het bedrijf met de client gesloten overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingenoptreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in lonen en andere arbeidsvoorwaarden, premieverhogingen voor desociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, algemene kostprijsverhoging door externe kosten, is het bedrijfgerechtigd het met de client overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, zulks met inachtneming van de in ditverband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijnverstreken sedert het tijdstip waarop het bedrijf en de cliŽnt de overeenkomst hebben gesloten.

3. Betaling

3.1. Alle diensten en/of producten van het bedrijf is cliŽnt te allen tijde bij vooruitbetaling verschuldigd. Het bedrijf zalsteeds voor/bij (het begin van een termijn voor het) leveren van een dienst en/of product factureren. Als het bedrijf nietop het begin van de (termijn van de) levering van een dienst/ het product betaling heeft ontvangen, is cliŽnt vanrechtswege in verzuim.

3.2. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, zal betaling voor dienstverlening plaatsvinden doormiddels van automatische incasso, waarvoor de cliŽnt aan het bedrijf bij het aangaan van de overeenkomst toestemmingheeft verleend. Indien geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden danwel automatische incasso onmogelijk was danweleen betaling of incasso wordt gestorneerd, zal het bedrijf de overeengekomen dienstverlening opschorten tot op hetmoment van volledige betaling.

3.3. Indien cliŽnt wenst dat het bedrijf na ontvangst van betaling de overeengekomen dienstverlening hervat, is cliŽntheraansluitingskosten bij vooruitbetaling verschuldigd. De dienstverlening zal dan zo spoedig mogelijk worden hervat. DecliŽnt is dan tevens de administratie- en inningskosten, daaronder begrepen de eventuele deurwaarders- engerechtskosten, verschuldigd, die steeds 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kostenhoger zijn. In dat geval zijn de werkelijke kosten verschuldigd.

3.4. De cliŽnt is niet gerechtigd enige korting of verrekening toe te passen op de door hem aan het bedrijf verschuldigdebedragen.

3.5. Na beŽindiging van de overeenkomst dient cliŽnt ervoor zorg te dragen c.q. mogelijk te maken, dat er geenautomatische meldingen aan de alarmcentrale van het bedrijf worden doorgegeven. Indien dit niet mogelijk is loopt deovereenkomst door tot op het moment van de daadwerkelijke afkoppeling. De kosten over de tussenliggende periodeworden normaal doorberekend.

4. BeŽindiging en verlenging

4.1. De overeenkomsten tussen het bedrijf en de cliŽnt worden aangegaan voor onbepaalde tijd.

4.2. Een overeenkomst kan door de cliŽnt worden beŽindigd door schriftelijke opzegging bij het bedrijf met inachtnemingvan tenminste ťťn kalendermaand.

4.3. Een overeenkomst kan door het bedrijf per direct worden beŽindigd indien de cliŽnt niet voldoet aan enige in deovereenkomst of in deze Algemene Voorwaarden neergelegde bepaling.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Het bedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade, die bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens cliŽnt geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de cliŽnt of door de omstandigheden geŽiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.

5.2. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden,dienstverlening en/of levering van goederen, indien dat het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in iedergeval verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of anderemachtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten binnen hetbedrijf, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover het bedrijf daardoor in de uitvoering vanwerkzaamheden wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, atmosferische storingen,verkeersstoornissen, uitval telefonieverkeer, uitval stroomvoorzieningen, schaarste aan energiemiddelen, ernstigetekorten aan productiecomponenten en meer in het algemeen elke oorzaak die het bedrijf niet kan worden toegerekend.Het voorgaande laat onverlet de verplichting van het bedrijf zoveel mogelijk te proberen overmachtsituaties tevoorkomen en te vermijden.

5.3. Ongeacht het gestelde in lid 5.2 is het bedrijf niet aansprakelijk voor het niet of gedeeltelijk functioneren vancommunicatienetwerken en (GPS)satellietvoorzieningen, danwel tekortkomingen van het bedrijf die voortvloeien uitomstandigheden die het gebruik van dergelijk netwerken en voorzieningen onmogelijk maken.

5.4. Het bedrijf is nimmer aansprakelijk voor de verrichtingen van overheidsdiensten danwel het uitblijven van dezeverrichtingen.

5.5. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade en tekortkomingen indien de cliŽnt onvoldoende of onjuiste informatieheeft verstrekt op grond waarvan de door het bedrijf te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld enuitgevoerd.

5.6. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de cliŽnt niet binnen een week na het schadevoorval het bedrijfper aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld en het bedrijf, doordat de cliŽnt niet binnen de genoemde termijndeze mededeling heeft gedaan, in haar mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en oorzaken daarvan inte stellen.

5.7. Het bedrijf is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van grove onachtzaamheid of opzet bij de leidingvan het bedrijf.

5.8. Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van het bedrijf, zullen de werknemers van het bedrijf jegens de cliŽnt nietpersoonlijk aansprakelijk zijn ter zake van schade veroorzaakt in dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of doorgrove schuld toegebrachte schade.

5.9. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade.

5.10. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

5.11. De aansprakelijkheid van het bedrijf is beperkt tot het bedrag van honderdduizend Euro per gebeurtenis of reeksvan gebeurtenissen met ťťn en dezelfde oorzaak, met een maximum van vijfhonderdduizend Euro per jaar en voorzover de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf dekking verleent.

5.12. De cliŽnt vrijwaart het bedrijf voor aanspraken van derden jegens het bedrijf of haar personeel, ter zake het verliesvan of schade aan zaken ten aanzien waarvan het bedrijf diensten of werkzaamheden dient te verrichten. Dit voor zoverdie aanspraken de in lid 5.11 genoemde maxima zouden overschrijden.

5.13. Indien het personeel van het bedrijf een strafbaar feit ontdekt danwel omtrent een strafbaar feit wordt geÔnformeerd, wordt dat aan de cliŽnt (o.a. middels de geautomatiseerde systemen van het bedrijf) gerapporteerd. Debeslissing tot het doen van aangifte ter zake dit strafbare feit, al dan niet vereist, wordt genomen door de cliŽnt. Deaangifte zal uitsluitend door het bedrijf worden verricht voor zover en indien hierin dor de Wet of andere voorschriften isvoorzien. De cliŽnt vrijwaart het bedrijf en haar personeel voor alle aanspraken van derden ter zake van een dergelijkeaangifte, ongeacht of het bedrijf of haar personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.

6. Informatie

6.1. Gegevens van de cliŽnt die het bedrijf vanwege de overeenkomst tussen het bedrijf en de cliŽnt onder zich heeft,zullen door het bedrijf in overeenstemming met de van overheidswege gestelde of nog te stellen daarvoor geldendevoorschriften worden behandeld. Het vrijgeven van deze informatie zal door het bedrijf uitsluitend worden verricht indienzulks aan het bedrijf middels de overeenkomst door de cliŽnt is opgedragen danwel op grond van wettelijke ofanderszins dwingende voorschriften.

6.2. Door het bedrijf zullen aan de cliŽnt codes worden verstrekt waarmee de cliŽnt toegang krijgt tot deovereengekomen diensten. Deze codes zijn strikt vertrouwelijk, mogen niet worden gepubliceerd en de cliŽnt isverantwoordelijk voor het gebruik van de codes. Het bedrijf kan geen controle uitoefenen op het al dan niet rechtmatiggebruik van de codes.

7. Rechtskeuze

7.1. Op de overeenkomsten tussen de cliŽnt en het bedrijf is Nederlands recht van toepassing.

7.2. Alle geschillen die voortkomen uit een overeenkomst tussen het bedrijf en de cliŽnt, zullen uitsluitend aan derechtbank te Ďs-Gravenhage worden voorgelegd tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft.

Versie november 2012